Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemocenské pojištění

3. 12. 2008

Od 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/ 2006 Sb.,

o nemocenském pojištění

 

Hlavní změny:

§ Provádění nemocenského pojištění z organizací na OSSZ

ü Od 1.1.2009 se zaměstnavatelé pro účely nemocenského pojištění nerozdělují na organizace a malé organizace – zákon používá pojem zaměstnavatel  ( nerozlišuje se, zda zaměstnává jednoho nebo 1000 zaměstnanců)

§ Zavádí se náhrada mzdy místo nemocenského v období prvních 14 kal. dnů trvání pracovní neschopnosti

ü Náhrada mzdy bude poskytována podle zákoníku práce ( § 192 a následující)

ü Náhrada mzdy náleží jen tehdy, kdy náleží nemocenské

§ OSSZ vyplácí :

ü Nemocenské - od 15. kal. dne trvání PN

ü Ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství od 1. kal. dne

§ U ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství možnost vystřídání se v nároku na dávku ( Ošetřovné 1x mezi oprávněnými, PPM po 6 týdnech od porodu – matka, manžel, otec dítěte – do vyčerpání celkového nároku)  

§ Zavedení tří redukčních hranic pro výpočet dávek 786  1 178  2 356

 redukce na 90% - 60% - 30 %

 

§ Dávky na které vznikl nárok v r. 2008 a přecházejí do r. 2009 se poskytují podle předpisů platných před 1.1.2009.

§ Zaměstnavatel, který byl v 12/2008 organizací a poskytoval svým zaměstnancům dávky nemocenského pojištění, je poskytuje i v r. 2009 – nejdéle do 31.12.2009.

§ Dávky, které přechází z r. 2008 do r. 2009 se přepočtou k 1.1.2009 podle nových redukčních hranic tj. z 550 Kč a 790 Kč  na  610 Kč a 870 Kč. Výpočet dávek se upraví příjemcům dávek bez jejich žádosti.

§ Dávky nemocenského pojištění, které bude zaměstnavatel v r.2009 poskytovat si odečte od pojistného a také si bude odečítat polovinu náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatil za dobu prvních 14 dnů trvání PN 

§ Rozhodný příjem -  zvyšuje se hranice příjmu, která je podmínkou účasti na NP z dnešních 400 Kč měsíčně na 2 000 Kč měsíčně

§ Příležitostné zaměstnání od 1.1.2009 je takové , které netrvalo a nemělo trvat déle než 14 KD

§ Od 1.1.2009 nejsou nemocensky pojištěni:

ü Jednatelé a společníci s.r.o. a komanditisté komanditních společností – jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají  práci, za kterou jsou touto společností odměňováni

ü Členové družstev - pokud jsou členy družstva, kde podmínkou členství není jejich pracovní vztah k družstvu;

ü Studenti a žáci

Nemocenské pojištění těchto osob končí 31.12.2008, z důvodu skončení účasti na pojištění jim plyne ochranná lhůta, která činí 7 KD a pro PPM 180 KD (pokud zaměstnání po takovou dobu trvalo). Vznikne-li v roce 2009 nárok na PPM v OL z pojištění studentů a žáků, výše PPM se stanoví podle předpisů platných k 31.12.2008 – denní výše PPM je 254 Kč/ den ( § 174 odst. 7 z.č. 187/2006 Sb.,)

§ Od 1.1.2009 se zaměstnání zakládající účast na NP dělí na zaměstnání

ü v nichž účast na NP trvá od vstupu do zaměstnání po celou dobu trvání pracovního poměru

ü v nichž účast na pojištění je posuzována zvlášť v každém kalendářním měsíci, v němž pracovní vztah trval alespoň po část měsíce

§ Za zaměstnání malého rozsahu se považuje

ü Zaměstnání bez sjednaného měsíčního příjmu

ü Zaměstnání se sjednaným měsíčním příjmem nižším než 2 000 Kč (tato částka platí pro rok 2009)

 

§ Ochranná lhůta

ü 7 KD od skončení zaměstnání

ü  nebo tolik dní kolik trvalo zaměstnání – max. 7KD

ü 180 KD od skončení zaměstnání v době těhotenství

ü plyne samostatně z každého pojištění nesčítá se

ü OL jen pro nárok na nemocenské a PPM

§ OL neplyne

ü U ošetřovného

ü U poživatelů SD a nově i PID

ü Z dalšího zaměstnání (konaného namísto)

ü z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání

ü Ze zaměstnání malého rozsahu

ü Ze zaměstnání sjednaného žákem nebo studentem na dobu školních prázdnin

ü V případě skončení pojištění útěkem odsouzeného

§ Z pojištění se poskytují 4 dávky

ü Nemocenské

Þ  60% DVZ ( denní vyměřovací základ) od vzniku PN do 30 KD

Þ  69 % DVZ od 31 KD do 60 KD PN

Þ  72 % DVZ od 61 KD PN

ü Ošetřovné = 60 % DVZ

§ Nenáleží

Þ Z OL

Þ DPČ

Þ Zahraničnímu zaměstnanci

Þ Ze zaměstnání malého rozsahu

Þ OSVČ

ü Peněžitá pomoc v mateřství = 70 % DVZ

ü Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

§ Podpůrčí doba

ü U SD a PID činí PD 70 KD – nemocenské se vyplácí od 15. KD – maximálně do dne jímž skončilo zaměstnání

ü PD u nemocenského začíná 15. kal. dnem PN a trvá nejdéle 380 kal. dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti, prodlužovat se může max. o 350 dnů (postupně po 3 měsících)

ü Do PD se započítávají předchozí pracovní neschopnosti, i když při nich nemocenské nenáleželo

ü Předchozí kal.dny PN se nezapočítávají, pokud pojištěná činnost trvala alespoň 190 KD od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti

ü Pro účely PD nerozlišujeme PÚ a NÚ

ü Pokud má zaměstnanec směnu již odpracovanou, považuje se pro účely PD za den vzniku pracovní neschopnosti následující kalendářní den 

§ Navazující pracovní poměry - při uzavření dalšího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, který bezprostředně navazuje na předchozí nedochází k zániku pojištění. Vždy musí jít o stejný druh PP (z PP na PP, z DPČ na DPČ)

§ NP OSVČ nemá již žádnou vazbu na důchodové pojištění od 1.1.2009, nemusí být placeny zálohy na důchodové pojištění, aby OSVČ mohla být nemocensky pojištěna.

 Pokud se dobrovolně přihlásí, stanoví si sama VZ = není vázáno na důchodové poj.

ü Jediné omezení –minimální výše VZ na pojistné = dvojnásobek částky rozhodného příjmu = 2x 2 000 Kč = 4 000 Kč a výše.

ü Není vázána ekonomickými výsledky

ü Není stanovena horní hranice

§ V souvislosti s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2009 ke zrušení dlouholeté právní úpravy regulující komplexně problematiku řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity. V praxi to bude znamenat, že okresní správy sociálního zabezpečení již nebudou tato řízení z moci úřední zahajovat. Invaliditu osob budou od 1. ledna 2009 lékaři OSSZ posuzovat výlučně v souvislosti se zahájeným řízením o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu.